ร้าน Srison Gems ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออธิบายถึงนโยบายและกระบวนการเรา ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดูแลข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดยทางร้านจะดำเนินให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาผู้นั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางร้านอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

  1. เมื่อท่านได้ซื้อสินค้า หรือการบริการกับทางร้าน
  2. เมื่อท่านได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย รวมถึงการส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าที่ท่านสนใจ
  3. เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  4. เมื่อท่านได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการที่ร้านสาขาของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ทางร้าน อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้และเป็นแหล่งข้อมูลที่ปรากฎในสาธารณะ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เป็นสมาชิกอยู่และท่านได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ 

  • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ 
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
  • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE ID บัญชีผู้ใช้ Facebook   
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือข้อมูลอื่นใด ที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
  • ทางร้านไม่มีนโบายในการเก็บข้อมูลธุรกรรมการเงินของลูกค้า 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางร้านเก็บเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าในการเข้ารับบริการกับทางร้านาในอนาคต ทางร้านไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้อื่นยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น